நம்மை திருட ...

உன்னை நானும்

என்னை நீயும்
சமரசமாய்
திருடிக்கொண்டோம் ..
அங்கே பார்
காதலும் நட்பும்
தமக்குள்
சண்டை இட்டுக்கொள்கின்றன
நம்மை திருட ...